Check-in

Check-out

Please Select

Best Rate Guarantee

Join Now

สามารถเข้าร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกัน

เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกัน
- จองล่วงหน้า 3 วัน
ตั้งแต่เวลา 06:00 - 23:00 น​. (ก่อนเวลา 23:00 น. เท่านั้น)
- ช่วงเวลาเข้าพักตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2566 ถึง 30 เมษายน 2566

- เริ่มจอง 7 มีนาคม - 26 เมษายน 2566
- วันสิ้นสุดโครงการ 30 เมษายน 2566 (เช็คเอ้าท์)

- ชำระเงินผ่านแอพพลิเคชั่นเป๋าตังค์ เท่านั้น

* ชื่อผู้ใช้สิทธิ์ต้องเป็นผู้เข้าพักจริง และต้องสแกนใบหน้าสำเร็จผ่านแอพพลิคชั่นในวันเช็คอินเข้าพัก ณ โรงแรมฯ ตามที่โครงการกำหนด

**โรงแรมขอสงวนสิทธิ์ปฎิเสธการยกเลิกสิทธิ์และเข้าพักที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดโครงการฯ ทุกกรณี**

รายละเอียดโครงการ --เพิ่มเติม--