Check-in

Check-out

Please Select

Best Rate Guarantee

Join Now

สามารถเข้าร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกัน

เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกัน
- จองล่วงหน้า 7 วัน
ตั้งแต่เวลา 06:00 - 23:00 น​. (ก่อนเวลา 23:00 น. เท่านั้น)
- ช่วงเวลาเข้าพักตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

- เริ่มจอง 1 กรกฎาคม 2565
- วันสิ้นสุดโครงการ 31 ตุลาคม 2565 (เช็คเอ้าท์)

- ชำระเงินผ่านแอพพลิเคชั่นเป๋าตังค์ เท่านั้น

* ชื่อผู้ใช้สิทธิ์ต้องเป็นผู้เข้าพักจริง และต้องสแกนใบหน้าสำเร็จผ่านแอพพลิคชั่นในวันเช็คอินเข้าพัก ณ โรงแรมฯ ตามที่โครงการกำหนด

**โรงแรมขอสงวนสิทธิ์ปฎิเสธการยกเลิกสิทธิ์และเข้าพักที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดโครงการฯ ทุกกรณี**